Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu về nam giới và nam tính

05/12/2020

 

 

Tóm tắt:

Nam giới ít khi được quan tâm với tư cách là một khách thể trong nghiên cứu về giới do vị thế đặc quyền của mình. Tuy nhiên, các học giả đã chỉ ra rằng nghiên cứu về nam giới và nam tính là cấp thiết để tìm hiểu về giới có quyền hơn trong quan hệ quyền lực giới. Bên cạnh đó, ở Việt Nam, nam giới và nam tính truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức đặt ra do sự chuyển đổi từ hệ thống gia trưởng sang một xã hội hiện đại. Nhận thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu về nam giới và nam tính tại Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng sống của nam giới và thúc đẩy bình đẳng giới, bài viết tổng quan lý thuyết trong nghiên cứu về nam giới và nam tính và giới thiệu quá trình phát triển của lĩnh vực nghiên cứu mới này. Bài viết giới thiệu một số quan điểm lý thuyết phổ biến về nam giới và nam tính trong mô hình lý thuyết sinh học, nhân chủng học và xã hội học, cũng như các công trình nổi bật trong thế hệ nghiên cứu đầu tiên về nam giới và các khái niệm chủ đạo về nam tính. Phần cuối của bài thảo luận về vị trí của nam giới trong xã hội Việt Nam ngày nay với nhiều biến đổi.

KHUẤT THU HỒNG, NGUYỄN HƯƠNG NGỌC QUỲNH