Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học chính trị

05/12/2020

 

Tóm tắt:

Cho đến những năm đầu thế kỷ 20, mối quan tâm chủ yếu của các phân tích xã hội học chính trị là bản chất của nhà nước, ảnh hưởng của các xung đột trong xã hội đến cấu trúc quyền lực, hoạt động, và vai trò của nhà nước. Những thập kỷ nửa đầu thế kỷ 20 chứng kiến sự thống trị của tiếp cận hành vi trong xã hội học chính trị. Từ những năm 1960, giới nghiên cứu xã hội học chính trị đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự. Tiến trình hình thành và phát triển của chuyên ngành xã hội học chính trị ở phương Tây đến nay cho thấy, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị được xác định là mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội. Bài viết đặt ra nhu cầu về việc xác định đối tượng nghiên cứu cùng các chủ đề  của xã hội học chính trị gắn với truyền thống phương Đông và bối cảnh Việt Nam đương đại.

NGUYỄN VĂN ĐÁNG