Trợ giúp xã hội của tổ chức tôn giáo dành cho người cao tuổi: qua phân tích nội dung một số Website của Phật giáo và Công giáo

05/12/2020

 

 

Tóm tắt:

Trong bối cảnh các tổ chức tôn giáo như Phật giáo và Công giáo đã và đang sử dụng internet như một công cụ truyền thông mới về hoạt động của mình, nghiên cứu này dựa trên việc thu thập và phân tích nội dung một số website của Phật giáo và Công giáo để phân tích làm sáng tỏ và so sánh hoạt động trợ giúp xã hội của hai tổ chức tôn giáo này dành cho người cao tuổi ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tổ chức tôn giáo đang thể hiện họ là một trong các nguồn lực xã hội, vừa là kênh phân phối các nguồn lực hỗ trợ, vừa là cầu nối liên kết cộng đồng thực thi các hoạt động trợ giúp xã hội cho người cao tuổi. Nhìn chung, cả Phật giáo và Công giáo đều triển khai các hoạt động trợ giúp xã hội cho người cao tuổi khá tương đồng nhau, nhưng cũng có những khác biệt giữa hai tôn giáo trong tính chất các hoạt động trợ giúp xã hội dành cho người cao tuổi.

 

HOÀNG THU HƯƠNG CÙ THỊ THANH THÚY BÙI PH THANH