Dư luận xã hội và nghiên cứu dư luận trên mạng xã hội

05/12/2020

 

 

Tóm tắt:

Sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội trực tuyến hiện nay đang tác động nhiều mặt đến đời sống cá nhân và xã hội. Dư luận trên mạng xã hội trực tuyến vừa có đặc điểm của dư luận nói chung song lại có những đặc thù riêng do mạng xã hội quy định. Nghiên cứu dư luận xã hội đã được nhiều học giả trong nước và quốc tế quan tâm cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Tuy nhiên, nghiên cứu về dư luận trên mạng xã hội hay những ảnh hưởng của mạng xã hội trực tuyến đến việc hình thành dư luận xã hội vẫn còn là một chủ đề mới, đặc biệt là ở Việt Nam.

 

NGUYỄN TUẤN MINH NGUYỄN HOÀI SƠN