Dư luận xã hội về giiáo dục tiểu học hiện nay

05/12/2020

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN NHƯ TRANG

NGUYỄN THỊ THƠM

TRỊNH THỊ PHƯỢNG

LÊ QUANG NGỌC

 

Tóm tắt:

Giáo dục luôn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Giáo dục tiểu học là bậc học quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em bởi đây là thời gian hình thành nhân cách, năng lực và định hướng cho con đường học tập của trẻ trong suốt cuộc đời. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề nổi bật của giáo dục tiểu học hiện nay từ góc nhìn dư luận xã hội: chất lượng giáo dục, chất lượng nhân lực và cơ sở vật chất trường học, giảm tải chương trình học, bạo lực học đường và giáo dục kỹ năng sống. Bài viết sử dụng số liệu từ cuộc khảo sát trực tuyến do Viện Xã hội học thực hiện vào tháng 6/2020 với 291 phụ huynh bậc tiểu học tham gia trả lời. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng giáo dục là vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất của phụ huynh. Giáo dục kỹ năng sống/giới tính/tình dục trước đây được định hướng giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông thì nay trở thành vấn đề quan tâm của phụ huynh đối với giáo dục học sinh tiểu học.