Một phân loại giai tầng trung lưu ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam

10/11/2017

 

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Sau 1975, Việt Nam trải qua những biến đổi mạnh mẽ trong cơ cấu giai tầng xã hội. Bài viết đề xuất một khung phân loại giai tầng trung lưu dựa trên tiêu chí nghề nghiệp, bao gồm sáu nhóm trung lưu, ba tầng trung lưu và hai kiểu trung lưu. Áp dụng khung phân loại đó, bài viết trình bày phân bố định lượng của các nhóm, tầng và kiểu trung lưu ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, dựa trên số liệu khảo sát của Đề tài cấp nhà nước “Chuyển dịch cơ cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020” (Mã số KX.02.20/11-15).

 

Từ khóa: tầng trung lưu, nhóm trung lưu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tải bài viết