Từ phạm trù CHARISMA của MAX WEBER đến các lý thuyết lãnh đạo học hiện đạiI

05/12/2020

Tóm tắt: Charisma - hấp dẫn thiên phú là một trong các phạm trù trung tâm mà nhà xã hội học Max Weber sử dụng khi thảo luận các loại hình quyền lực, được sử dụng rộng rãi trong xã hội học, chính trị học và một số chuyên ngành khoa học liên quan. Trong bài viết này, phạm trù của Weber về hấp dẫn thiên phú được coi là một cơ sở quan trọng cho sự hình thành lý thuyết đầu tiên của lãnh đạo học vào đầu thế kỷ XX là lý thuyết lãnh đạo vĩ nhân. Sau một thời gian dài dường như bị lãng quên, vào những năm 80 của thế kỷ XX, charisma - hấp dẫn thiên phú - đã quay trở lại với các biến thể khác nhau trong nghiên cứu lãnh đạo học. Bài viết xác định sự giao thoa giữa các lý thuyết lãnh đạo học và lý thuyết xã hội học, qua đó khẳng định nhu cầu tăng cường nghiên cứu xã hội học về lãnh đạo cả từ hai phương diện lý luận và ứng dụng thực tiễn.

 

BÙI PHƯƠNG ĐÌNH