Vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ trong triển khai các dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam

29/10/2020

Tóm tắt: Ở Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nói chung và các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc hệ thống quản lý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nói riêng ngày càng khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách, đào tạo truyền thông phổ biến kiến thức, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước... Dựa trên số liệu của đề tài khoa học cấp nhà nước “Hoàn thiện quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, bài viết cho thấy một trong những vai trò nổi bật và thành công nhất của các tổ chức thuộc VUSTA trong nhiều năm qua chính là nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình phát triển cộng đồng hướng tới phát triển bền vững tại các vùng miền khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

Từ khóa: Tổ chức phi chính phủ, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, phát triển cộng đồng.

ĐỖ THỊ KIM ANH