Tiếp cận việc làm của phụ nữ dân tộc thiểu số (Qua nghiên cứu tại tỉnh Lai Châu)

29/10/2020

Tóm tắt: Phụ nữ dân tộc thiểu số là một trong những nhóm chịu nhiều bất lợi nhất trong tiếp cận việc làm. Điều đó khiến cho vị thế việc làm của phụ nữ dân tộc thiểu số rất thấp và loại hình việc làm của họ thường mang tính dễ bị tổn thương. Dựa trên các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính ở Lai Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bài viết phân tích cơ hội và khả năng tiếp cận việc làm của phụ nữ dân tộc thiểu số. Kết quả cho thấy sự hạn chế về tính sẵn có của việc làm ở địa phương, về sự hỗ trợ tiếp cận việc làm, về nguồn lực xã hội và thông tin cùng sự cản trở của gia đình đã làm giảm cơ hội việc làm của phụ nữ. Mặt khác, sự hạn chế về năng lực, nhất là khả năng sử dụng tiếng phổ thông và biết chữ, cũng là những rào cản đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trong tiếp cận việc làm ở Lai Châu.

Từ khóa: bình đẳng giới, phụ nữ dân tộc thiểu số, việc làm, phát triển con người.

 

VŨ THỊ THANH