Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

29/10/2020

Tóm tắt: Việc người phụ nữ dân tộc thiểu số có sử dụng các nguồn lực bằng tất cả nỗ lực của mình hay không có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực thoát nghèo bền vững của họ. Sử dụng số liệu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Xây dựng mô hình giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên dựa vào khung sinh kế bền vững” do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì thực hiện năm 2019, bài viết phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong mối quan hệ với nội lực của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy động lực thoát nghèo là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp nhất đến năng lực thoát nghèo bền vững của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chính điều này cũng tạo ra năng lực thoát nghèo khác nhau giữa nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ và phụ nữ dân tộc nhập cư.

Từ khóa: nghèo đói, năng lực thoát nghèo bền vững, phụ nữ dân tộc thiểu số,Tây Nguyên.

LÊ MINH CHIẾN, THÙY DUNG,