Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

10/11/2017

BÙI QUANG DŨNG

  NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA

Tóm tắt: Phân tích số liệu khảo sát tại 7 tỉnh cho thấy, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tham gia khá tích cực vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường. Vai trò của các tổ chức CT-XH thể hiện ở mức độ khác nhau tại mỗi địa phương. Nhìn chung, Mặt trận Tổ quốc thể hiện vai trò tiên phong trong các tổ chức CT-XH trong tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Dù vậy, việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc nói riêng và các tổ chức CT-XH nói chung với các hoạt động xây dựng nông thôn mới vẫn chưa mạnh mẽ như kỳ vọng của xã hội về sứ mệnh của các tổ chức CT-XH trong bối cảnh xã hội huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

 

Từ khóa: xây dựng nông thôn mới, tổ chức chính trị xã hội, vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội.

Tải bài viết