Nhận diện phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam (Qua số liệu khảo sát mức sống dân cư gần đây)

29/10/2020

Tóm tắt: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo vẫn là nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới. Qua tổng quan tài liệu nghiên cứu và sử dụng số liệu từ một số cuộc khảo sát mức sống dân cư những năm gần đây, bài viết nhận diện vấn đề phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở tìm hiểu thực trạng phân hóa giàu nghèo trong đời sống xã hội theo một số tiêu chí như thu nhập, chi tiêu, sở hữu tài sản. Trong thời kỳ phát triển và hội nhập với những tác động kinh tế-xã hội đa chiều, sự phân hóa giàu-nghèo trong đời sống là khó tránh khỏi. Kết quả cho thấy trong 10 năm qua, phân hóa giàu nghèo vẫn đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam. Việc nhận diện đúng tình hình sẽ là cơ sở quan trọng để tạo cơ hội nhiều hơn cho các tầng lớp, bộ phận dân cư yếu thế từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước.

Từ khóa: phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội.

 

TRẦN NGUYỆT MINH THU, HỒ NGỌC CHÂM