Xây dựng nhà nước kiến tạo hướng đến một xã hội trung lưu ở Việt Nam

29/10/2020

Tóm tắt: Cho tới nay, các quan điểm chính về nhà nước kiến tạo tại Việt Nam còn được hiểu theo nhiều cách và tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Dù vậy, việc xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam là bước tiến gần hơn về bản chất của nền kinh tế thị trường đầy đủ, định vị lại vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Trong bối cảnh đó, tầng lớp trung lưu Việt Nam đang dần định hình như một hệ quả tất yếu của sự phát triển thị trường. Chính cơ chế thị trường đã giải phóng và làm tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội giúp người dân thoát nghèo và trở thành tầng lớp trung lưu, từ đó tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu có ý nghĩa tích cực với các vấn đề thể chế, đặc biệt là xây dựng nhà nước kiến tạo.

Từ khóa: nhà nước kiến tạo, tầng lớp trung lưu.

 

LÊ KIM SA