Phát triển nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

29/10/2020

Tóm tắt: Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực của Việt Nam - một trong những trọng tâm đột phá trong Chiến lược quốc gia hướng tới phát triển bền vững. Cùng với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, nhiều ngành nghề mới xuất hiện trong khi một số ngành khác lại mất đi, tương ứng đó là sự thay đổi của cơ cấu cung và cầu nhân lực trong thị trường. Thêm vào đó, rất nhiều yêu cầu về năng lực, kỹ năng trong từng ngành nghề có sự chuyển đổi. Nguồn nhân lực của Việt Nam dồi dào về số lượng song nhiều hạn chế về chất lượng, đặc biệt còn thiếu và yếu ở nhóm nhân lực trình độ cao. Nhu cầu về nhân lực cho phát triển trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ hệ thống giáo dục đại học, nơi tạo nguồn nhân lực chủ đạo. Đổi mới sáng tạo đã trở thành một tiêu chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo đại học. Bên cạnh đó, những thay đổi về nội dung, phương pháp đào tạo, cấu trúc chương trình và phương thức quản lý giáo dục đại học trở nên cấp thiết mới đảm bảo cung ứng một nguồn nhân lực trình độ cao, phù hợp cho phát triển bền vững trong tình hình mới.

Từ khoá: cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu nhân lực, đổi mới giáo dục đại học.

 

LƯU BÍCH NGỌC