Nhận diện bản chất của xung đột xã hội hiện nay

29/10/2020

Tóm tắt: Nhận diện xung đột và các nguyên nhân dẫn đến xung đột có ý nghĩa rất quan trọng về chính sách và thực tiễn quản lý. Bài viết xem xét đặc điểm, bản chất và nguyên nhân của xung đột trên cơ sở tiếp cận xã hội học. Để có thể đưa ra được các biện pháp xử lý và giải quyết xung đột, điều quan trọng là đánh giá được căn nguyên sinh ra xung đột, cũng như thừa nhận bản chất khách quan của xung đột, đồng thời kết hợp các giải pháp để giải quyết xung đột. Giải pháp lâu dài để ngăn ngừa xung đột là kiểm soát được phân hóa xã hội, đảm bảo công bằng và tăng cường bao trùm xã hội.

Từ khóa: Xung đột xã hội, bản chất xung đột, giải pháp xử lý xung đột.

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH