Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu không gian công cộng

29/10/2020

Tóm tắt: Không gian công cộng (KGCC) là một chủ đề nghiên cứu của nhiều khoa học, trong đó nổi bật là các khoa học xã hội và nhân văn, và khoa học kiến trúc, quy hoạch. Cách tiếp cận liên ngành là một loại lao động kết nối tri thức hướng đến việc hình thành một khoa học xuyên ngành hoặc siêu khoa học. Đây là một quá trình tích hợp, xuất phát từ tiếp cận đa ngành, những nhà chuyên môn khác nhau thống nhất đề xuất một chủ đề chung, một hệ thống nguyên tắc, thuật ngữ, phương pháp luận, phương pháp cụ thể, kỹ thuật, công cụ và nội dung nền tảng bằng cách vượt qua những khác biệt, căng thẳng và mâu thuẫn giữa chúng, và trên cơ sở phương pháp luận biện chứng để tạo ra những kiến thức mới, hiểu biết mới, mô hình lý thuyết mới nhằm tìm hiểu về thực tế xã hội một cách tổng thể và/hoặc để thực hiện một dự án chung.

Từ khóa: không gian công cộng, tiếp cận đơn ngành, tiếp cận đa ngành, tiếp cận liên ngành, khoa học xuyên ngành.

TRỊNH VĂN TÙNG