Mạng lưới xã hội của người Khmer di cư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

29/10/2020

Tóm tắt: Bài viết tổng quan tài liệu về vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình di cư của người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy việc đưa ra quyết định di cư hay lựa chọn phương thức sống để thích nghi với nơi định cư mới có mối liên hệ khá chặt chẽ với các mối quan hệ tại quê nhà hay các mối quan hệ với những người Khmer tại nơi định cư mới. Có thể thấy những người Khmer di cư đã tạo ra được những mạng lưới giúp họ trong quá trình chuyển cư và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, đồng thời giúp họ lưu giữ giá trị văn hóa gốc để nảy sinh và phát triển tại những vùng định cư mới.

Từ khóa: di cư, mạng lưới xã hội, quyết định chuyển cư, trợ giúp tái định cư tại nơi ở mới.

 

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT, HOÀNG THỊ QUYÊN