Tổng quan nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

29/10/2020

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tổng hợp, khái quát hóa các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2008-2018, trong đó tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Việc khái quát chủ yếu tập trung vào phương pháp nghiên cứu sử dụng kết quả nghiên cứu chính. Bài viết cung cấp khung lý thuyết tổng quát về các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm năm yếu tố thuộc mô hình Servqual và Servperf (tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình). Ngoài ra, một số nghiên cứu ở Việt Nam chỉ ra các yếu tố thuộc về thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi, giá cả, hình ảnh, kết quả cung cấp dịch vụ là những yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ KCB, trong đó bao hàm cả dịch vụ KCB BHYT.

Từ khoá: chất lượng dịch vụ, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, sự hài lòng của bệnh nhân.

 

NGUYỄN THỊ THU, THẠCH VĂN CHUNG