Chiều cạnh xã hội trong tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nhìn từ khảo sát định tính ở một tỉnh Đồng bằng sông Hồng

29/10/2020

Tóm tắt: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân, tăng trưởng nền kinh tế, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình tuyển dụng nhân lực trong phát triển loại hình doanh nghiệp này đang đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu. Dựa vào kết quả khảo sát định tính phỏng vấn sâu 40 trường hợp gồm người lao động, quản lý doanh nghiệp và cán bộ địa phương, bài viết chỉ ra tuyển dụng nhân lực chi phối bởi quan hệ thân quen, sử dụng nhân lực chưa phát huy ti đa tính cố kết, năng lực, trình độ, sáng tạo, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, v.v… Đây là thách thức lớn ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nguồn nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển bền vững doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa: tuyển dụng nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN