Tình trạng nguồn vốn sinh kế của lao động nghèo và cận nghèo ở nông thôn Việt Nam

29/10/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích hoàn cảnh sinh kế và kế hoạch sinh kế của lao động trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng khung phân tích sinh kế DFID cùng khảo sát định tính với 152 phỏng vấn sâu được thực hiện tại cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. Kết quả cho thấy khá rõ tình trạng sinh kế bấp bênh, không bền vững hiện tại và tương lai của lao động trong các hộ nghèo, cận nghèo là kết quả của sự hạn chế các nguồn vốn sinh kế, trong đó có nguyên nhân từ những cú sốc hay biến cố trong quá khứ. Những biến cố khách quan hoặc chủ quan khiến họ rơi vào tình trạng suy yếu các nguồn vốn sinh kế, đáng chú ý là nguồn vốn sức khoẻ bị suy giảm khiến họ ít có cơ hội cạnh tranh và yếu thế trên thị trường lao động. Kết quả nghiên cứu đem lại những gợi ý về thay đổi, cải tiến chương trình, chính sách trợ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khoá: sinh kế, vốn sinh kế, lao động yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo.

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG