Bình đẳng giới về quyền tài sản trong các gia đình dân tộc thiểu số: Thực trạng và một số yếu tố tác động

29/10/2020

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát 2018-2019 của đề tài cấp quốc gia “Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số nước ta”1, với mẫu 2.894 đại diện hộ gia đình tại 8 tỉnh, bài viết phân tích thực trạng người đứng tên sở hữu nhà, đất và việc phân chia tài sản cho con cái ở các gia đình dân tộc thiểu số hiện nay và các yếu tố tác động. Kết quả cho thấy đã có sự thay đổi theo xu hướng bình đẳng giới hơn trong việc đứng tên sở hữu nhà, đất ở và cách phân chia tài sản cho con cái trong các gia đình dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, xu hướng biến đổi vấn đề đứng tên sở hữu nhà, đất khá chậm, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu nhà, đất còn tương đối thấp. Đối với việc phân chia tài sản cho con thì mức độ bình đẳng tăng lên nhanh hơn, cho dù còn có những truyền thống ưu tiên con trai hay con gái trong phân chia tài sản, chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là cách phân chia công bằng cho các con. Phong tục truyền thống, thực hành nối dõi ở các dân tộc vẫn còn có vai trò quan trọng đối với khuôn mẫu sở hữu nhà, đất và phân chia tài sản. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố học vấn, các phương thức truyền thông và xu hướng hiện đại hóa, mức độ bảo lưu văn hóa trong vấn đề này sẽ dần giảm bớt.

Từ khóa: dân tộc thiểu số, phụ nữ, bình đẳng giới, quyền tài sản. 

 

NGUYỄN HỮU MINH