Thách thức đối với người khuyết tật trong tiếp cận giáo dục

29/10/2020

VŨ THỊ THANH

Tóm tắt: Dựa trên kết quả nghiên cứu tại hai xã ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - một trong những địa phương có tỷ lệ người khuyết tật cao nhất cả nước - bài viết tìm hiểu những khó khăn đã và đang cản trở cơ hội và khả năng tiếp cận giáo dục của người khuyết tật. Cụ thể, bài viết phân tích sự không sẵn có các dịch vụ giáo dục cho người khyết tật; sự không phù hợp của môi trường vật chất; sự hạn chế về khả năng của bản thân người khuyết tật và gia đình họ; sự hạn chế trong nhận thức của cộng đồng, của gia đình đối với giáo dục hòa nhập của người khuyết tật.

Từ khóa: người khuyết tật, tiếp cận giáo dục, hòa nhập xã hội, phát triển con người.

Tải bài viết