Nhận diện nhóm nông dân mới trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

29/10/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Nhóm nông dân mới xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng nông thôn Việt Nam kể từ khi bắt đầu Đổi mới. Sự thành công trong sản xuất của các nông dân mới không chỉ làm thay đổi thân phận nghèo khó mà còn làm biến đổi diện mạo cuộc sống cộng đồng nông thôn theo hướng ngày càng hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, con đường phát triển của nông dân Việt Nam hiện cũng không tránh khỏi bất cập, thách thức, và đặt ra nhiều câu hỏi cần nghiên cứu làm rõ. Bài viết nhận diện vị thế, vai trò người nông dân mới, chỉ ra một số bất cập, thách thức và gợi mở hàm ý chính sách cho Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, tạo cơ hội hơn nữa để nông dân mới thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta.

Từ khóa: vị thế, vai trò, nhóm nông dân mới, Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tải bài viết