Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề trong thời gian tới

29/10/2020

ĐÀO QUANG VINH

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược ở Việt Nam. Trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ xét trên nhiều tiêu chí khác nhau, song cũng bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam từ các chỉ số đo lường và chiều cạnh khác nhau. Kết quả cho thấy rõ chất lượng lao động thấp, cơ cấu nhân lực lạc hậu của Việt Nam là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến năng suất lao động thấp. Chất lượng nguồn nhân lực là một thách thức lớn cần có giải pháp khắc phục để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và điểm nghẽn nhân lực trong thời gian tới.

Từ khóa: nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, giải pháp, Việt Nam.

Tải bài viết