Đào tạo đại học để phát triển nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam

29/10/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

Tóm tắt: Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên tại 11 trường đại học năm 2019, bài viết phân tích thực trạng đào tạo nhân lực chất lượng cao từ hệ thống giáo dục đại học hiện nay ở Việt Nam. Kết quả cho thấy nỗ lực triển khai các chiến lược và chính sách phát triển giáo dục cao đẳng, đại học ở Việt Nam đã đạt được một số thành quả ban đầu tuy chưa được như kỳ vọng. Sinh viên đánh giá tích cực về đội ngũ giảng viên hơn cơ sở vật chất và điều kiện học tập. Phương pháp giảng dạy khá hiện đại đã được áp dụng nhưng chưa triệt để. Bên cạnh trình độ tiếng Anh và kỹ năng tin học còn hạn chế, sinh viên cũng nhận thức những kỹ năng còn thiếu cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Việc đi thực tập đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều sinh viên, tuy vẫn còn không ít bất cập. Chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao cần đặt trọng tâm vào hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học, hướng tới mục tiêu tất các sinh viên tốt nghiệp phải trở thành nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ khóa: nhân lực chất lượng cao, đào tạo đại học, chất lượng đào tạo, kỹ năng.

Tải bài viết