Dịch chuyển cơ cấu xã hội theo hướng trung lưu trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động ở Việt Nam

29/10/2020

LÊ KIM SA

PHẠM MINH THÁI

VŨ HOÀNG ĐẠT

Tóm tắt: Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thoát khỏi vị thế nước nghèo và kém phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp, góp phần làm thay đổi cơ cấu xã hội theo hướng trung lưu. Trong giai đoạn 2007-2013, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều biến động vĩ mô, và chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là các biến động này cùng với các phản ứng chính sách đã có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình dịch chuyển cơ cấu lao động và mức sống hộ gia đình. Bài viết sử dụng hai bộ số liệu thứ cấp về lao động việc làm và mức sống dân cư để mô tả bức tranh dịch chuyển nói trên. Về cơ bản, dịch chuyển lao động và xu hướng trung lưu hóa trong giai đoạn 2007-2013 cho thấy dấu hiệu tích cực song  những cơ hội vẫn còn mong manh, chưa thực sự là yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: cơ cấu xã hội, dịch chuyển lao động, tầng lớp trung lưu, Việt Nam.

Tải bài viết