Thị trường lao động và quan hệ lao động trong điều kiện hội nhập ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách

29/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Bài viết phân tích hiện trạng thị trường lao động và quan hệ lao động của Việt Nam, bao gồm lương tối thiểu và các quy định hiện hành. Kết quả cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động từ khu vực thể chế nông nghiệp sang phi nông nghiệp và dịch vụ, cũng như từ khu vực công sang khu vực tư nhân ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Đồng thời, hội nhập quốc tế và những cam kết về quan hệ lao động trong các hiệp định thương mại thế hệ mới đòi hỏi những thay đổi về quan hệ lao động và sự điều chỉnh kịp thời trong chính sách, pháp luật liên quan. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, đáp ứng các yêu cầu nảy sinh trong điều kiện hội nhập, chỉ ra những yêu cầu mới trong hoạt động quản lý nhà nước về lao động và quan hệ lao động ở Việt Nam.

Từ khóa: thị trường lao động, quan hệ lao động, tổ chức công đoàn, lương tối thiểu.

Tải bài viết