Khái lược sự hình thành và phát triển của xã hội học đạo đức

29/10/2020

NGUYỄN NGUYÊN HỒNG

Tóm tắt: Bài viết phân tích khái lược tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học đạo đức (với tính cách là một khoa học xã hội học thực chứng), dựa trên kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học hàng đầu trên thế giới. Các quan điểm lý thuyết nền tảng và phương pháp tiếp cận được đề xuất bi các nhà nghiên cứu phương Tây (Tây Âu, Hoa Kỳ) cùng với các quan điểm phân tích, chủ đề và kinh nghiệm nghiên cứu của các học giả Đông Âu cho thấy sự phong phú và tiềm năng phát triển độc lập của nhánh kiến ​​thức xã hội học này. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến ý nghĩa của việc ứng dụng và phát triển các thành tựu nghiên cứu xã hội học đạo đức của các nhà xã hội học nước ngoài đối với giới nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở Việt Nam.

Từ khóa: xã hội học đạo đức, bản chất xã hội của đạo đức, chức năng xã hội của đạo đức.

Tải bài viết