Mô hình công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi tại Hà Nội

29/10/2020

ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu mô hình công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi tại bốn trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi ở Hà Nội, trong đó tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất là đặc điểm và những khó khăn của trẻ em mồ côi tại các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thứ hai là hoạt động của các mô hình công tác xã hội với trẻ em mồ côi, bao gồm: hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe; hoạt động tư vấn, tham vấn tâm lý; hoạt động giáo dục, hướng nghiệp. Từ đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi.

Từ khóa: trẻ em mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội, mô hình công tác xã hội.

Tải bài viết