Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng: từ góc nhìn xã hội học và pháp lý

29/10/2020

BÙI THỊ PHƯƠNG

Tóm tắt: Bài viết cho thấy sự phát triển phong phú, đa dạng của các khái niệm và cách tiếp cận lý thuyết về sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật về quản lý đất đai, đô thị làm căn cứ pháp lý cho sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Tuy nhiên, không gian công cộng vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu cụ thể hơn nữa để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và phát triển không gian công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Từ khóa: tham gia, cộng đồng, không gian công cộng, quản lý, pháp lý.

Tải bài viết