Giới thiệu chuyên ngành xã hội học công đoàn

10/11/2017

VŨ ĐẠT

 

Tóm tắt: Công đoàn là thiết chế xã hội quan trọng trong xã hội hiện đại với hai chức năng: điều hòa và kiểm soát các quan hệ xã hội. Thiết chế này gắn với các quy định của Luật Công đoàn, Luật Lao động… nhằm điều chỉnh các mối quan hệ lao động. Đó chính là mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động; quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động với Nhà nước. Những điều kiện tiền đề cho sự ra đời Xã hội học Công đoàn đã có từ thế kỷ 19, gắn với phong trào công nhân và công đoàn thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, Xã hội học Công đoàn là một chuyên ngành khá mới của Xã hội học và đang được quan tâm nghiên cứu gần đây, với nội dung là các vấn đề của giai cấp công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn trong xã hội thời kỳ đổi mới. Xã hội học Công đoàn đang được giảng dạy cho sinh viên, học viên Cao học tại Đại học Công đoàn và tập huấn ngắn hạn cho các cán bộ Công đoàn các cấp.

 

Từ khóa: công đoàn, xã hội học, xã hội học công đoàn.