Phân loại thực nghiệm giai cấp xã hội chính thức ở Anh

29/10/2020

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Đo lường những khía cạnh khác nhau của cơ cấu xã hội đã xuất hiện rất sớm trên thế giới. Bài viết đề cập việc phân loại thực nghiệm giai cấp xã hội chính thức ở Anh từ hai thập niên cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20. Cơ quan thống kê Anh đã bắt đầu xây dựng bảng phân loại giai cấp xã hội từ những năm 1880, định kỳ cải tiến và sử dụng trong suốt thế kỷ 20 cho việc phân tích các bộ dữ liệu điều tra dân số và những khảo sát xã hội chính thức khác. Về cơ bản, có hai khung phân loại thực nghiệm chính. Đó là Bảng Phân loại giai cấp xã hội của Cục Đăng ký tổng hợp (RGSC) gồm năm phạm trù giai cấp và Bảng Phân loại nhóm kinh tế-xã hội (SEG) gồm 17 phạm trù kinh tế-xã hội. Tuy còn nhiều hạn chế, hai khung phân loại giai cấp xã hội chính thức đó đã gợi ý hai biến số xã hội cơ bản có tính giải thích cao làm nền tảng cho phân tích dữ liệu, hoạch định chính sách, nghiên cứu hàn lâm, khảo sát thị trường, và tranh luận chính trị ở Anh trong nhiều thập niên. 

Từ khóa: phân loại giai cấp xã hội, nhóm kinh tế-xã hội, thống kê.

Tải bài viết