Tình trạng sức khỏe và bảo hiểm y tế của nhân lực các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

29/10/2020

NGUYỄN NHƯ TRANG

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số đặc điểm nguồn nhân lực Tây Nam Bộ, cùng với việc tiếp cận và sử dụng bảo hiểm y tế của nhân lực khu vực này. Kết quả phân tích cho thấy Tây Nam Bộ có nguồn nhân lực dồi dào, tuy nhiên trình độ còn thấp. Kinh tế vùng đang chuyển đổi nhanh từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, song tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế thấp nhất cả nước. Phần lớn lực lượng lao động có sức khỏe tốt, mặc dù vẫn còn tỷ lệ cao người có sức khỏe yếu trong nhóm trình độ học vấn thấp, mức sống thấp và làm các công việc tự do. Bên cạnh đó, tỷ lệ không có bảo hiểm y tế khá cao ở các nhóm có sức khỏe yếu, mức sống thấp, nghề nghiệp tự do và không ổn định. Các tác giả cũng đề xuất gợi mở chính sách nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những bất cập đối với bảo hiểm y tế cho nhân lực khu vực này.

Từ khóa: khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nguồn nhân lực, Tây Nam Bộ.

Tải bài viết