Nhận diện mức độ hài lòng về việc làm chính của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ

29/10/2020

PHẠM NGỌC TÂN

Tóm tắt: Tây Nam Bộ là vùng trọng điểm phát triển kinh tế nông nghiệp của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Vấn đề việc làm của thanh niên nông thôn rất cần được quan tâm nghiên cứu hướng tới đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hết tiềm năng phát triển của khu vực này. Dựa trên số liệu khảo sát của Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (KHCN/14-19/X05), các phân tích cho thấy có sự khác biệt đáng kể (có ý nghĩa thống kê) về mức độ hài lòng về việc làm chính của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ theo các nhóm học vấn, dân tộc, việc làm chính, mức sống hộ gia đình và địa bàn cư trú. Kết quả này có thể bổ sung cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược việc làm thanh niên vùng Tây Nam Bộ trong tình hình mới.

Từ khóa: việc làm chính, mức độ hài lòng về việc làm chính, thanh niên nông thôn, Tây Nam Bộ.

Tải bài viết