Giá trị làm giàu của nông dân tại một xã ở Thái Bình

29/10/2020

PHAN ĐỨC NAM

Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu khảo sát tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, bài viết tìm hiểu giá trị làm giàu của nông dân ngày nay. Kết quả cho thấy, sự giàu có trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều nông dân. Hiệu quả kinh tế được chấp nhận và đề cao, trở thành giá trị căn bản của nông dân, đặc biệt ở nhóm trẻ trong bối cảnh xã hội mới. Giá trị làm giàu ngày nay gắn liền với giá trị học vấn, nghề nghiệp, lao động và phản ánh vị thế kinh tế-xã hội của nông dân. Tư duy kinh tế của nông dân, đặc biệt ở nhóm trẻ trở nên đậm nét hơn, góp phần tạo ra những động lực tinh thần và lối ứng xử hướng tới sự giàu có. Giá trị làm giàu đã thúc đẩy nông dân phát triển sản xuất, nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn,... để có cuộc sống ấm no, giàu có hơn. Bên cạnh đó các quan điểm, thái độ “phản giá trị” trong lao động, sản xuất của một số nông dân trẻ có thể ảnh hưởng đến sự duy trì, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và ở góc độ văn hóa là rào cản đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ khóa: nông dân, niềm tin, giá trị, phản giá trị, làm giàu.

Tải bài viết