Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong đoàn kết xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

29/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Các tổ chức phi lợi nhuận (PLN) có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đoàn kết xã hội và phát triển xã hội, tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua hoạt động giảm nghèo, khuyến học, hỗ trợ vay vốn, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội,… Tuy nhiên, nhận thức hiện nay về các tổ chức PLN chưa đầy đủ, còn nhiều định kiến, thậm chí thiên lệch. Khung pháp lý của Việt Nam về các tổ chức PLN chưa bao quát, thiếu nhất quán, và còn nhiều khoảng trống. Bài viết xem xét khái niệm, đặc trưng của các tổ chức PLN và vai trò quan trọng của khu vực PLN trong việc thúc đẩy đoàn kết xã hội và phát triển xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: tổ chức phi lợi nhuận, phát triển và quản lý xã hội, đoàn kết xã hội.

Tải bài viết