Đổi mới và tính khoa học của thuật ngữ “đổi mới” theo nghĩa “innovation” trong các nghiên cứu chính sách ở Việt Nam

29/10/2020

MAI HÀ

Tóm tắt: Bài viết phân tích tổng quan và có hệ thống các khái niệm và nội hàm khoa học liên quan đến đổi mới (innovation). Tác giả trình bày theo quá trình phát triển của vấn đề, đồng thời đưa ra khái niệm đổi mới của chính mình với những bổ sung cần thiết cho nội hàm của đổi mới. Bằng những lập luận khoa học, tác giả phản bác cách dịch từ innovation là đổi mới sáng tạo và phản bác dùng cụm từ đổi mới sáng tạo mà cần phải dùng và dịch innovation là đổi mới. Trong bài viết này, tác giả cũng đưa ra một số ý tưởng về mục tiêu tái cấu trúc hệ thống khoa học và công nghệ của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: thay đổi, sáng tạo, đổi mới, giá trị bền vững, hệ thống đổi mới cấp quốc gia.

Tải bài viết