Tình huống hóa tri thức: định vị, phản tư và những sách lược khác

29/10/2020

GILLIAN ROSE

Dịch: BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Bài viết đề cập cuộc thảo luận, đặc biệt sôi động trong địa lý học nữ quyền, về phản tư [reflexivity] với tính cách một chiến lược làm cho tri thức địa lý được tình huống hóa. Bài viết lập luận, nếu mục tiêu của địa lý học nữ quyền và những địa lý học phê phán khác là thừa nhận thiên hướng tính [partiality] của mình, thì cần cân nhắc cẩn thận hình thái phản tư cụ thể được biện hộ. Các nhà địa lý học nữ quyền rất hay khuyến cáo một kiểu phản tư nhằm, cho dù chỉ mang tính lý tưởng, giúp người nghiên cứu hiểu đầy đủ người bị nghiên cứu và bối cảnh nghiên cứu. Mở đầu, bài viết đề cập đến thất bại của tác giả trong lối phản tư ấy, sau đó thảo luận về lối phản tư cụ thể này, mô tả nó là “minh bạch” [transparent] trong những yêu sách đầy tham vọng đối với tri thức toàn diện. Tiếp theo, bài viết làm rõ những phê phán, nhiều phê phán là từ các nhà địa lý học nữ quyền, đối với lối phản tư minh bạch. Kết luận, bài viết gợi ý rằng một số thảo luận gần đây về tính không chắc chắn của thực tiễn nghiên cứu đã đưa ra mô hình khác về phản tư nữ quyền, có thể thành công hơn trong việc chất vấn thực tế sản xuất tri thức của người nghiên cứu.

Từ khóa: tình huống hóa tri thức, tri thức tình huống hóa, định vị, phản tư, địa lý học nữ quyền. 

Tải bài viết