Công tác xã hội trong bệnh viện: khái niệm và những cách tiếp cận cơ bản

29/10/2020

ĐOÀN KIM THẮNG

Tóm tắt: Công tác xã hội trong bệnh viện là một đòi hỏi cấp bách và cần thiết hiện nay. Thực tế cho thấy vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện là rất quan trọng. Năm 2010 đánh dấu sự ra đời của “Đề án ngành công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tập trung vào phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam, trong đó có công tác xã hội trong bệnh viện. Từ thực tiễn đã nêu, đòi hỏi cần có những cơ sở lý thuyết và cách tiếp cận để áp dụng vào nghiên cứu thực tiễn vấn đề công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, bài viết trình bày các vấn đề cơ sở lý luận, cách tiếp cận và hệ thống lý thuyết được sử dụng để nghiên cứu công tác xã hội trong bệnh viện hiện nay. 

Từ khóa: công tác xã hội, thân chủ, vai trò, công tác xã hội trong bệnh viện, nhân viên công tác xã hội.

Tải bài viết