Vấn đề lấn chiếm vỉa hè ở thành phố hà nội nhìn từ một số quan điểm của lý thuyết vô tổ chức xã hội

29/10/2020

NGUYỄN THANH TÙNG

Tóm tắt: Bài viết nêu lên các vấn đề ít được chú ý trong các diễn giải về lấn chiếm vỉa hè ở Thành phố Hà Nội đặt trong sự đối chiếu với một số ý tưởng của lý thuyết vô tổ chức xã hội. Thứ nhất, tình trạng lấn chiếm vỉa hè nên được xem là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa thiếu hụt kinh tế và thiết hụt không gian. Thứ hai, nó được hậu thuẫn đắc lực bởi quá trình suy giảm và mâu thuẫn trong tái thiết lập kiểm soát xã hội. Thứ ba, đây là một vấn đề mang tính khách quan và lịch sử của đời sống cư dân đô thị, là sự tích hợp của nhiều hành vi nhóm/tiểu văn hóa với những tình huống nảy sinh phản ánh những áp lực mà thành phố đặt lên chính cư dân của mình.

Từ khóa: vỉa hè, đô thị phố cổ, vô tổ chức xã hội, tệ nạn đô thị, Hà Nội.

Tải bài viết