Quá trình phát triển tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam

29/10/2020

NGHIÊM THỊ THỦY

TRẦN THỊ VIỆT HOÀI

Tóm tắt: Tổ chức phi lợi nhuận đã xuất hiện từ lâu và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sự ra đời của các tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích từ thiện, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn… góp phần phát triển và hoàn thiện xã hội hơn. Mặc dù, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ở hầu hết các quốc gia nhưng việc quản lý các tổ chức này lại khác nhau. Có quốc gia đã ban hành luật về tổ chức phi lợi nhuận, song không ít quốc gia vẫn còn đang bàn luận về tổ chức phi lợi nhuận với các quy định còn nằm rải rác ở nhiều văn bản luật khác nhau.

Từ khóa: tổ chức phi lợi nhuận, phi lợi nhuận, phát triển xã hội

Tải bài viết