Hành vi tiêu dùng của người dân hiện nay qua khảo sát trên mạng xã hội

29/10/2020

NGUYỄN NHƯ TRANG

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ THƠM

TRỊNH THỊ PHƯỢNG

LÊ QUANG NGỌC
 

Tóm tắt:  Sự biến đổi đa dạng của đời sống kinh tế đã kéo theo những thay đổi về lối sống của người dân, trong đó có thị hiếu tiêu dùng. Bài viết tìm hiểu khái niệm hành vi tiêu dùng, phân tích cách thức tiêu dùng, tiêu dùng thông minh và tiêu dùng xanh của người dân hiện nay từ góc độ dư luận xã hội. Dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội, bài viết chỉ ra sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: thích sử dụng hàng thương hiệu ngoại, sử dụng dịch vụ mua bán trực tuyến thay vì mua bán ở chợ truyền thống. Bài viết dự báo một số xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời cho rằng hành vi tiêu dùng của người dân hiện nay đã có sự thay đổi phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: khảo sát trực tuyến, thương hiệu ngoại, hành vi tiêu dùng, tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh.

Tải bài viết