Nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn học vấn và việc làm

29/10/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

Tóm tắt: Sử dụng số liệu Điều tra quốc gia về lao động và việc làm năm 2016, bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển, phân bố và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam từ góc nhìn học vấn và việc làm, nhằm xác định những vấn đề bất cập và giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam trong tình hình mới. Kết quả phân tích cho thấy một số vấn đề như: tỷ lệ nhân lực có học vấn cao vẫn ở mức thấp và gia tăng chậm; có những bất hợp lý trong phân bố theo vùng miền, khu vực và ngành kinh tế; bất bình đẳng về thu nhập theo giới; khá nhiều thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chấp nhận làm công việc chỉ đòi hỏi trình độ sơ cấp hay lao động giản đơn… Cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cần xây dựng cơ chế và chính sách bảo đảm thị trường lao động thực sự mở, công bằng, dễ tiếp cận và linh hoạt trong kết nối cung, cầu nhân lực chất lượng cao.

Từ khóa: nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực, học vấn, việc làm, phát triển bền vững.

Tải bài viết