Hiểu và đi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

29/10/2020

HỒ TÚ BẢO

Tóm tắt: Bài viết lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp đã góp phần làm thay đổi bản chất của sản xuất bắt nguồn từ sự đột phá của khoa học và công nghệ. Tác giả giới thiệu những thông tin cơ bản về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - sản xuất thông minh, trên nền tảng đột phá của công nghệ số. Trên nền tảng này, các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo… đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Cuộc các mạng này mang đến cho mỗi quốc gia những cơ hội và thách thức để phát triển trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế... Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam nên nắm bắt cơ hội này để phát triển. Tác giả gợi mở các hướng đi cách mạng công nghiệp 4.0, trong việc xây dựng chiến lược, chính sách quốc gia cũng như huy động sự tham gia của giới trí thức và toàn dân.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0

Tải bài viết