Bất bình đẳng giới giữa vợ chồng trẻ ở Việt Nam qua phân tích vai trò của người phụ nữ trong quản lý tài chính trong hôn nhân

29/10/2020

VŨ THỊ THANH

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu tình trạng bình đẳng giới trong mối quan hệ giữa vợ chồng trẻ qua phân tích vai trò của người phụ nữ trong việc quản lý tiền bạc trong hôn nhân. Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu đối với 30 cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội và Thái Bình, bài viết phản ánh vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc giữ tiền cho gia đình cho dù họ có đóng góp hay không đóng góp vào thu nhập chung của gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ bất bình đẳng bởi lẽ phụ nữ gánh trách nhiệm là người giữ tiền trong gia đình nhưng điều đó không đem lại quyền lực hơn cho họ. Khi giữ tiền, phụ nữ phải tính toán, chăm lo việc chi tiêu trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ có xu hướng ưu tiên nhu cầu tiêu dùng của gia đình, chồng con trong khi hy sinh nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, phụ nữ lại có ít tiếng nói hơn so với nam giới trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng trong gia đình. 

Từ khóa: giới, bất bình đẳng giới, hôn nhân, vai trò người phụ nữ, quyết định tài chính

Tải bài viết