Tác động của di dân đến biến đổi dân số tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: thực trạng và giải pháp

29/10/2020

VŨ DUY ĐỊNH

Tóm tắt: Tỉnh Bình Dương (thuộc vùng Đông Nam Bộ) lựa chọn mô hình phát triển kinh tế bằng thu hút đầu tư nước ngoài cùng với hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn đã tạo ra lực hút rất lớn đối với di dân tìm kiếm việc làm. Thực tế, quy mô và tốc độ di dân đến Bình Dương luôn dẫn đầu cả nước, dẫn đến sự biến đổi trong cơ cấu dân số của tỉnh cả theo hướng tích cực và hạn chế trên các mặt: kinh tế, xã hội; văn hóa, giáo dục; an ninh trật tự... Không thể phủ nhận với tính chất di dân lâu dài, phần lớn dân di cư thuộc nhóm tuổi trẻ, nguồn lực di dân là một trong những yếu tố then chốt đóng góp vào thành công của tỉnh Bình Dương. Bài viết làm rõ thực trạng tác động của di dân đến biến đổi cơ cấu dân số Bình Dương trên hai khía cạnh nổi bật: thay đổi quy mô dân số và đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa với sự tăng nhanh dân số thành thị. Trong phần cuối, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác nguồn nhân lực di dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Bình Dương.

Từ khóa: di dân nhập cư, biến đổi dân số, đô thị hóa, tỉnh Bình Dương

Tải bài viết