Sự hài lòng của các hộ tái định cư ở Hà Nội về dịch vụ nước sinh hoạt

29/10/2020

NGUYỄN THỊ LAN

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu mức độ hài lòng của các hộ gia đình tái định cư đối với dịch vụ cấp nước sinh hoạt. Kết quả cho thấy, người dân ở một số khu tái đinh cư ở Hà Nội vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ cấp nước. Nhìn chung, các hộ tái định chưa hài lòng về nguồn nước, khả năng tiếp cận dịch vụ cấp nước, cơ sở hạ tầng về nước, sự kịp thời của các bên liên quan trong giải quyết các vấn đề về nước cũng như chất lượng nước và chi phí sử dụng nước. Có sự khác biệt về mức độ hài lòng của các hộ tái định cư ở khu chung cư và khu nhà tái định cư. Do vậy, cần có những giải pháp đồng bộ từ các bên liên quan, đồng thời xây dựng một cơ chế giám sát, vận hành hiệu quả hơn ở các khu tái định cư, nhằm giải quyết các khó khăn và ổn định cuộc sống cho các hộ tái định cư, từ đó nâng cao mức độ hài lòng với dịch vụ cơ bản này.

Từ khóa: dịch vụ nước sinh hoạt, sự hài lòng, hộ tái định cư, Hà Nội

Tải bài viết