Phát triển xã hội, trọng tâm là đảm bảo an sinh xã hội - những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới và định hướng giải pháp

29/10/2020

TRẦN QUỐC TOẢN

Tóm tắt: Bài viết khái quát những kết quả chủ yếu về phát triển xã hội, với trọng tâm là đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước: nêu khái quát một số bối cảnh sẽ diễn ra trong giai đoạn phát triển mới có thể tác động mạnh tới sự phát triển xã hội, an sinh xã hội của Việt Nam và những vấn đề lớn đặt ra, từ đó đề xuất các định hướng giải pháp để phát triển xã hội, trọng tâm là an sinh xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ khóa: an sinh xã hội, phát triển xã hội.

Tải bài viết