Phát triển kinh tế, xã hội dựa vào nguồn lực từ biển: thực tế Việt Nam và gợi mở từ kinh nghiệm quốc tế

29/10/2020

BÙI NHẬT QUANG

Tóm tắt: Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương và việc nghiên cứu, thăm dò, khai thác, bảo vệ biển, phát huy các nguồn lực từ biển được coi là nhiệm vụ quan trọng giúp các quốc gia phát triển bền vững. Nhiều quốc gia có biển đã xây dựng các chiến lược hoặc kế hoạch hành động rõ ràng để khai thác có hiệu quả và bền vững các nguồn lực từ biển. Đối với Việt Nam, nhằm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, ngoài việc làm rõ thực trạng phát triển kinh tế biển hiện nay thì việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội về biển là rất cần thiết, góp phần phát triển bền vững.

Từ khóa: nguồn lực từ biển, kinh tế biển, khoa học xã hội về biển, cách mạng công nghiệp 4.0.

Tải bài viết