Một số vấn đề về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số

28/10/2020

NGUYỄN HỒNG THÁI

Tóm tắt: Thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chính quyền cộng đồng và hệ thống giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số đã dồn toàn lực để đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn tồn tại rất nhiều khó khăn để đạt chuẩn phổ cập. Bài viết này góp phần tìm hiểu những thành công và khó khăn trong tiến trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số; đưa ra một số khuyến nghị dựa trên bằng chứng để quá trình phổ cập mầm non vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn và bền vững.

Từ khóa: trẻ em, phổ cập, mầm non, dân tộc thiểu số, giáo dục mầm non.

Tải bài viết